Friday, March 10, 2006

Refleksjon

Postene nedenfor inneholder faser i prosessen, og beskriver hva og hvordan jeg og gruppen har løst oppgaven. Til høyre finnes en meny med gruppens medlemmer - Redaksjonen. Nedenfor der igjen finner du også Andre redaksjoner med interessante vinklinger for integrering av Storyline og IKT i undervisning.

Refleksjon for Tema 6 IKT 1
Når Olga Dysthe omtaler det sosiokulturelle perspektivet på læring organiserer hun det ved hjelp av seks sentrale aspekter: Læring er situert, læring er grunnleggende sosial, læring er distribuert, læring er mediert, læring er deltaking i praksisfellesskap og språket er sentralt i læringsprosessen. I refleksjonen nedenfor fant jeg det nyttig å koble prosessens innhold og aktiviteter opp mot hennes organisering av aspektene. Jeg ser på dem som økologiske aspekter i læring.

Hvilke ferdigheter har jeg lært? Jeg kjente til alle verktøy vi har brukt (PSP8, Powerpoint 2002, Multimedia Lab, Goldwave, Audacity og Weblogg), og har i denne oppgaven fokusert mest på bruk av weblogg som mappemetodikk/portefølje.
Faglig har jeg tilegnet meg ytterligere kunnskap i flere av verktøyene. I PSP lærte jeg hvordan jeg skulle legge inn farge på skannede tegnede bilder. I MML utvidet jeg min kunnskap i forhold til bruk av lyd og animasjoner, samt funksjonen bevegelsesbaner. I Powerpoint konkluderte jeg med at den ikke byr på så mye plass til innhold. I manipulering av webloggens forhåndsinnstilte mal, lærte jeg hvordan man legger inn animasjon på siden, litt mer detaljer omkring utvidelse av meny (overskrifter i sidebar) og litt forskjellig småting gjennom feiling og prøving. Jeg fikk også prøvd webloggen som mappeverktøy. I forhold til et sosiokulturelt læringsperspektiv er læring situert. Situert læring er å sette teorier inn i kontekst ved aktivitet. Det å gjøre bruksnyttige erfaringer kan være en slik aktivitet.

Hva lærte jeg ut fra den sammenhengen aktiviteten ble gjennomført i? Når vi startet tema med oppdrag 1, ble alle motivert av veileder, og vi gikk på oppgaven med entusiasme. Jeg var litt ubekvem med at vi ikke viste noe om emnets faglige innhold, eller hvilken retning det skulle ta. Men jeg var allikevel motivert.
Når vi fikk oppdrag nummer to dalte entusiasmen betraktelig. Grunnen til dette for min del, var at meningsaspektet forsvant når jeg leste oppgaveteksten. Denne følelsen varte helt til jeg leste Solfrids analyse av plakatene. I mellomtiden hadde jeg dumpet borti filmen Epic 2014 (jeg laget også en norsk oversettelse av manuskriptet og opprettet en side for filmen på blogger.com), og ble litt bergtatt av dens effektive formidlingsform. Analysen til Solfrid fikk meg til å trekke paraleller mellom de to typene propaganda – men da sett i perspektivet: Mediering før og nå. Sett i dette perspektivet – og i ettertid – ble våre redaksjonelle oppdrag i denne oppgave mer meningsfylt i forhold til egen læring synes jeg. Kanskje kunne vår redaksjonelle oppgave heller ha vært å lage en digital plakat?

Samarbeid: Når det gjelder gruppas samarbeid, så var Solfrid, Heidi og jeg litt kjent fra tema 5. Helle var det nye tilskuddet i gruppa, og skulle vise seg å bli et balansert tilskudd. De tre andre i gruppa har IKT 1, jeg er eneste med IKT 2, og har fått en bredere kompetanse på enkelte områder. Derfor trengte jeg andre utfordringer (dette er beskrevet i prosessen også). Her ble Helle den stemmen som tippet over mot min proksimale utviklingssone. Læring kan ikke isoleres, og vi har alle forskjellige gjøremål i hverdagen som påvirker vår kapasitet og innvirker på prosesser. Vår styrke som gruppe er at vi klarer å organisere arbeidet i forhold til individuelle faktorer. Det mener jeg er viktig for en gruppe. Vi bruker av hverandres kapasitet, ferdigheter og kunnskaper, og på den måten utfører oppdraget. Det viktigste er ikke hvem som gjør hva, men at oppgaven blir utført. I grunnskolesammenheng – og her – ligger selvfølgelig demokratiske verdier til grunn for organiseringen og interaksjonen. På bakgrunn av denne erfaringen ser jeg – ganske tydelig - at jeg som pedagog bør opprette grupper som er balansert i forhold til den proksimale utviklingssone. Denne gruppeøkologien er i et sosiokulturelt perspektiv også omtalt som distribuert læring. Kunnskap er fordelt på personer og artefakter, og for at kunnskapsnivået skal øke må interaksjon finne sted.

Hva lærte jeg om veiledning og det å veilede? Bakgrunnen for det språklige aspektet er at Vygotsky mener språket er grunnlaget for tanken. Når jeg veiledet de andre i gruppen om weblogg, gjorde jeg et lydopptak på min mp3 spiller - med tillatelse fra de andre i gruppen bruker jeg denne i våre samlinger (Læring er mediert!). I evalueringen registrerte jeg at jeg må bli flinkere til å bruke språket som en indikativ funksjon (hvor språket blir en erstatning for pekefinger), slik at det blir lettere for tilhørerne å forstå mitt fokus.

Bevissthet om egen læring og metode: Storyline som metode med integrering av IKT er egnet og forenlig med en sosiokulturell økologi hvor kunnskap dyrkes i en sosial kontekst. Metodens planlegging som bygger på relasjonsdidaktisk tenkning og dens organiseringsform bidrar til å oppfylle punktene i læringsplakaten.
I både første og andre del lærte jeg i samarbeid med de andre. I første del arbeidet vi separat, men hadde nettkommunikasjon underveis. I andre del møttes vi i tillegg til nettkommunikasjon på skolen ved en anledning. Jeg lærte enten ved at de spurte om ting, eller ved at jeg feilet, og at de andre gjorde meg oppmerksom på det ved å stille seg kritiske eller undrende til hendelser som oppsto underveis. Læring er grunnleggende sosial.

Hvordan vil jeg gjennomføre læreprosessen med egne elever?
For at IKT skal bli en integrert del av Storyline, og bli et usynlig og naturlig verktøy i undervisningen må jeg som pedagog legge til rette for et sosiokulturelt læringsmiljø, og integrere planleggingen og organiseringen i forhold til teorier om en sosiokulturelle læringsprosess. Dette innebærer blant annet å arbeide problembasert og tverrfaglig. Når man arbeider problembasert løser man problemer, og kommer ofte opp med ny viten. På den måten skaper vi noe nytt. Denne prosessen innebærer også det å tørre å prøve nye ting. Hvis vi ikke våger, ender vi opp med teknologimestring (Olsen/Wølner 2003), og hemmer kanskje dermed veksten av fruktene som skal høstes i et skapende sosiokulturelt miljø.
Konkrete eksempler kan være å for eksempel legge krav i forhold til dokumentasjon av prosess som for eksempel asynkron kommunikasjon og logg. Og jeg kan legge inn krav til digital presentasjon av arbeid slik som vi har gjort i vår oppgave. I tillegg kan jeg også legge ved veiledningsdokumenter til fremgangsmåter for utførelse av aktiviteter forbundet til produksjon av digitale produkter. Jeg kan bruke elever aktivt i opplæring av andre elever. Også arkitekturen spiller inn – maskiner må være lett tilgjengelig. All undervisning skal gi rom for tilpasset opplæring, og Storyline passer derfor godt inn i en sosiokulturell læringsform.
Når det gjelder bruk av weblogg i Storyline tror jeg weblogg vil passe godt som publiserings- og mappeverktøy – på ungdomstrinnet. Den støtter opp om en sosiokulturell læringsform fordi den inviterer til kommunikasjon (både med kommentatorfunksjon på innlegg, og med mulighet for å opprette asynkront forum) og deling av innhold (støtter RSS-teknologi). I tillegg er weblogg godt egnet for lagring og publisering av multimodale tekster, og spesielt godt egnet med tanke på tilpasset opplæring. Manipulering og endring av mal tror jeg vil være et nyttig tilskudd i tilpasset opplæring fordi man kan tilpasse nivået når det gjelder utforming av design og innhold. Et av problemene med IKT i skolen i dag er at elever drilles på ting de allerede kan. Men den største fordelen er nok at det er så å si umulig å mislykkes som skaper.

Litteratur: I vårt Storylineeksempel hentes kunnskapen og erfaringene fra våre forfedre via artefakter – datamaskinen. I denne refleksjonen og i arbeidsprosessen, har jeg delvis benyttet meg av boken Storyline for ungdomstrinnet, av Knut Rune Olsen og Tor Arne Wølner (også vår veilder), utgitt av Universitetsforlaget i 2003. Jeg har lagt spesielt vekt på kapittelet: Storyline – et verktøy for integrering av IKT. I tillegg har jeg også benyttet meg av en studentoppgave som omtaler hovedtrekkene i et sosiokulturelt læringsperspektiv. Nettstedet er laget av studenter ved Høgskolen i Vestfold:
Læring er mediert.

Her ligger et utkast til en digital plakat jeg har begynt på - ikke ferdig ...

Journalistisk profil

Etter en fordeling av arbeidsoppgaver ble det min oppgave å skrive redaksjonens profil. Det var jeg egentlig veldig glad for. Jeg liker skriveoppgaver som gir mulighet for kreative innslag.

Flere setningsledd er hentet fra Kunnskapsløftet, Samfunnsfag - formål med faget. Jeg har også brukt boken Mediekunnskap 4 - Avis (kap. 1-3), skrevet av Svein Burås (1999). Herfra har jeg hentet ideer til journalistfaglig innhold

Det kreative innslaget er inspirert av oppgavens oppdrag 2 (hvor vi skulle bruke tidsmaskin), og musikken - hentet fra www.podshow.com.

Jeg har mest lyst til å lage en film, eller en animasjon med lyd til (hva heter det?). Foreløpig har det blitt med lydfil. Tiden ...

Når jeg laget lydfilen, startet jeg med å lese inn teksten i Audacity. Her brukte jeg funksjonen Effekt > Støyfjerning (Før jeg leser inn en fil, er jeg stille i ca 10 sek. mens båndet går før jeg begynner å lese. Da kan jeg etterpå merke dette området, og Audacity vil registrere alle lyder (ikke hørbare for øret) som støy og fjerne disse.). Etterpå eksporterte jeg filen som wav-fil.

Deretter bytter jeg til lydprogram til Goldwave (smak og behag). Neste steg var å behandle musikkfilen og lage de klippene jeg ønsket, for så å lime disse inn. Jeg behandlet også stemmen, laget den lysere og la inn ekkoeffekt. Her måtte jeg prøve meg fram med intensitet. Teksten skal kunne forstås av den som lytter, og for mye ekko gjør det vanskelig. Jeg dempet også bakgrunnsmusikken når teksten går.

Til slutt lagret jeg filen - i mp3 format. Når man lagrer i mp3 format - i stedet for feks. wav- format - så fjernes de frekvenser som ikke er hørbare for øret. Derfor blir størrelsen på filen også mindre.

Jeg prøvde først med innspillings frekvens (sampling rate) 11025Hz, 16kbps, mono. Filen får da en blikkboks lyd, og ekkoet blir borte. Når jeg valgte frekvens 1600Hz, 16kbps, mono ble den grei til vårt bruk, med en størrelse på 500 kb. Størrelsen på filen henger sammen med kompleksisten i lydbilde. Jo enklere lydbilde (feks. bare tale) jo lavere frekvenser kan man bruke.

Felles forside

Vi kom sent i gang med å velge hva slags verktøy vi skulle bruke for nettavisens forside. Noe av grunnen til dette var at vi - i motsetning til andre grupper - laget våre avatarer (rollefigurer) fra bunnen av. Dette tok selvfølgelig lang tid i forhold til den metoden de andre benyttet seg av (se andre redaksjoner i menyen til høyre).

Når jeg i tilleg hadde fått gruppens velsignelse på å påvirke til bruk av weblogg underveis så var startsiden en passende mulighet. Etter diskusjon kom vi konkret frem til at:

1: Heidi og Solfrid hadde mer enn nok med utfordringene i PSP, Pdf, og Powerpoint (og de har flere ting ved siden av også: jobb, barn, andre fag etc.)
2: Helle hadde lyst å lære om webloggens muligheter, og jeg trengte noen utfordringer, og hadde lyst til å teste webloggside (med tanke på weblogg brukt som mappemetodikk / portefølge). Jeg hadde også lyst til å overbevise de andre om at dette var en enkel og overkommelig oppgave i forhold til den kunnskapen de allerede hadde fra før. Jeg fikk lov - igjen.

Vi bestemte på dette grunnlaget å opprette en felles startside (med klarsignal fra veileder) - her på blogger. I felleskap opprettet bloggen, mens jeg gikk igjennom de forskjellige innstillingsmuligehtene for sikkerhet, opprettelse og det å manipulere den malen vi valgte. Mange av valgene (også malen) ble gjort i samsvar med refleksjonsloggen her - som allerede var opprettet - for å spare tid med å finne nye farger etc. Detaljene kan vi heller pusle med for oss selv. Det viktigste var å bli kjent med de forskjellige kodene, deres plasseringer - malens stilark og tagsfunksjoner(template'n). Vi gikk også igjennom opplasting av bilder, innstillinger som egner seg i skolesammenheng (sensur av kommentarer og innstillinger som reduserer spam i kommentarfelt) og bruk av medlemsfunksjon.


Alle på gruppen har redigeringstilgang. Dette har vi løst ved at Heidi tilbød oss å bruke en av hennes e-mail adresser. Alle som vet passordet til bloggen kan redigere malen. Om man ikke har passord til bloggen kan man ved å ha medlemsstatus få tilgang til poster. Alle utenforstående har mulighet til å kommentere våre poster.

Alle i gruppen kan ved en senere anledning gå inn i på denne malen og bruke den som veiledning for opprettelse av egne blogger senere.

Pdf-filene (redaksonelt innhold fra 1.verdenskrig) linkes opp fra menyen på fellessiden, og journalistisk profil ligger som post.

Saturday, March 04, 2006

Presentasjonen av Lilla Lee
Siden jeg ikke er så fornøyd med html.versjonen av Powerpointen har jeg laget en presentasjon - visittkort - av Lilla Lee i Multimedia lab. Programmet egner seg nok bedre for multimodale presentasjoner på nett. Men ... Mulltimedia Lab er ikke like enkelt å håndtere. Å bruke dette i undervisning ville jeg ikke gjordt. Det er for komplisert å redigere. I presentasjonen finnes et rødt kryss oppe til venstre (rammen). Hvorfor det ikke forsvinner vet jeg ikke. Noen ganger synes det som om MML lever sitt eget liv. Ja omtrent som journalisten Lilla Lee, ser uforskammet bra ut fra utsiden, men lever et komplekst og problemfylt indre liv.

Her ligger Powerpoint presentajsonen - visittkortet - av Lilla Lee. Powerpointer lagret som web-presentasjon fungerer ikke alltid like bra. Bildene lager stygge avtrykk og ikonet for lyd ser ikke pent ut selv om det kommuniserer tydelig nok. Kjører man den vanlige presentasonen fungerer det tekniske bedre. Powerpoint passer nok best for presentasjon i samtid.Begge programmene har den svakhet at man ikke kan lese av fargekoden på bakgrunn. Ved å bruke Printscreen funksjonen på tastaturet > Lagre som nytt bilde, i PSP kunne jeg bruke dropper funksjon og lese av fargen for så å sette denne inn som egendefinert (i mitt tilfelle på rammen i MML). Litt tungvint.

Konklusjon: Begge programmene kan brukes i undervisning. Multimedia Lab er best på asynkron presentasjon, og krever en utvidet forståelse for html. Powerpoint er best i synkron fremvisning og krever en grunnleggende forståelse.

Friday, March 03, 2006

Prosess Oppdrag 1


Her er min rollefigur Lilla Lee. Hun fikk navnet sitt fordi jeg i første omgang trodde vi var blitt enige om å lage en tegnet figur. Siden vi har kontakt på MSN underveis oppdaget jeg misforståelsen ganske fort. I stedet skulle vi lage vårt eget hode på en tegnet kropp. Da ble det ikke lilla hår, men navnet beholdt hun, og fikk lilla neglelakk, perlebånd og knapper på skoene.


Jeg har også laget nettavisens logo - en vannpost - og animasjon av denne, det er den du ser øverst i bloggen.

Jeg har også laget utkast til visittkort med utgangspunkt i Heidi's forslag til lysbildemal.Der finnes en animasjon laget i PSP 8's Jasc Animasjon som viser prosessen fra tegnebordet til det ferdige bildet av min rollefigur journalisten Lilla Lee.

Først tegna jeg altså, på frihånd. Dette brukte jeg lang tid på. Jeg har aldri vært særlig flink til å tegne så jeg begynte å lete etter gode råd. Sønnen min viste råd, han har vært Pokemon fan, og interessert i japansk tegnefilm i lang tid. Han fant fram til www.howtodrawmanga.com, og selv søkte jeg meg fram til www.polykarbon.comSå måtte jeg altså fjerne hode, og da brukte jeg Eraser funksjonen. Samtidig bestemte jeg meg for å speilvende figuren.Etterpå skjærte kopierte og limte jeg inn fotografiet av nytt hode, og brukte både hud og svart skinnjakke som utgangspunkt for Clone-funksjon for å legge på farge til hud, kjole og sko. Klipp og lim funksjonen er som følger: Edit > Kopier, Edit > Paste as selction.Når man skanner og legger inn en strektegning i svart-hvitt må man gå til: Image > Increase colordepth, og velge 16 mill colors for å få frem fargene i paletten.

For å finne riktige farger bruker jeg: Dropper tool. Ved å klikke på huden kommer fargen opp i Paletten, og jeg kan bruke forskjellige verktøy som for ekesempel Paint brush og Air brush. Her er det bare å blande og mikse seg frem til det resultatet man ønsker.
Til slutt gjenstår en del finpuss, her bruker jeg Air brush og Smudge funksjon.
En journalist må jo ha noe å skrive med og på, så det skal selvfølgelig Lilla Lee og ha. Blyanten hentet jeg fra Picture Tube Tools > Art group, og brukte deretter Fri hand selection tool. Jeg skar ut to deler og la en på hver side av hånden. Her er en link til mitt visittkort, 1. utkast. Egentlig ikke særlig fornøyd med denne.
Når det gjelder vannposten så tegnet jeg også den for hånd. Det var ikke så vanskelig. Jeg så på flere bilder på www.google.com og tegnet den ganske enkelt etterpå. Når jeg farget den brukte jeg Swatch funsjonen i Paletten, og valgte Metallic Silver. For å få en jevn farge (den er stripete i utgangspunktet) så speilvender jeg bildet, og bruker Smudge funksjon og Paintbrush (med litt brunt i). Jeg laget tre bilder, en med vannpost alene, en med dråpe, og en med sprut. I animasjonen bruker jeg bare de to siste. Loop-tiden i Animation Wizard stilles til 50/100. Vanligvis bør en animasjon kanskje bare gå et vist antall ganger, men en vannpost i gamledager sto å drypte kontinuerlig slik at ikke vannet frøs. Så derfor gjør denne det også.Først tegnet jeg dråpe.Så vannsprut.

For å legge inn animasjonen på webloggen måtte jeg lagre filen på server (vanlige bilder kan lastes opp direkte fra harddisken), og så skrive inn url-adressen.

Det var første gang jeg brukte Animation Wizard og jeg synes det var enkelt å forstå. Jeg kunne godt tenkt meg å bruke dette i undervisning.


Teksten laget jeg også i PSP. Fonten heter Celtic. Denne hentet jeg og lagret på harddisken. Man kan enkelt søke på www.Google.com om man ønsker seg et større utvalg. Filen jeg lastet ned lagret jeg under C:/WINDOWS/Fonts, da kommer den inn i font-menyen.

Thursday, March 02, 2006

Å tegne ...

I dag har jeg begynt å tegne. Jeg har funnet to sider med tutorials - veiledninger - for hvordan man lager stilige tegninger i japansk tegneseriestil. Den ene er: http://www.polykarbon.com og den andre er: http://www.howtodrawmanga.com

Wednesday, March 01, 2006

Planleggingsfasen

I dag skulle vi egentlig møtes på skolen, men siden det snødde og alle på gruppa har lang kjørevei bestemte vi oss for å ha et nettmøte. Heidi tok initiativ og laget en saksliste på forhånd. Den så slik ut:

Forslag på saksliste for gruppa 1.mars 2006:

1. Hvordan redaksjons-team er vi? Avis, TV eller radio?
2. Hva skal rollefiguren lages av? Papir, plastilina, bildemanipulering, eller andre figurer? Skal en lage for alle, eller skal vi lage hver vår figur? Bør de være laget av det samme siden vi er et team?
3. Hva heter vi og hvilke titler har vi i redaksjonen?
4. Adressen til firmaet? Tlf og fax?
5. Hva skal være med på visittkortet? (Personlia, CV, Familieliv, Fritidsinteresser, …?)
6. Hvilket program skal vi lage det i? (PowerPoint eller Multimedialab?) bør vi ha det samme programmet eller har ikke det noe å si? (For min del kjenner jeg bare PP)
7. Hva heter redaksjonsteamet vårt (navnet som skal stå på logoen)?
8. Logo. Hvordan skal den se ut? Hvem skal lage den?
9. Gif-animasjon. Skal vi lage hver vår til hvert vårt visittkort? Eller en felles? Kan logoen være en gif.animasjon?
10. Andre ting vi må klargjøre ????

Etter at alle har vært med på å diskutere dette, kan vi dele oppgavene mellom oss.


Vi bestemte oss for å være en nettavis med navnet Vannposten. En vannpost var i gamle dager en naturlig møteplass hvor folk utveklet nyheter. Vi bestemte oss også for å ha en vannpost som logo.

De andre i gruppa kjente ikke så godt til PSP 8, og kjente ikke så mye til webloggens muligheter (for manipulering av design) eller Multimedia Lab. Så verktøyvalget falt på Powerpoint (Med et forbehold fra min side: at jeg skulle få lov å prøve å påvirke de andre underveis til å få lyst til å bli bedre kjent med weblogg som mappeverktøy underveis. Det stilte alle seg positive til.) På den måten har jeg skaffet meg en liten utfordring i mappekrav 7: IKT og Storyline i skolen.

Jeg tenker weblogg er et ideelt verktøy i vår sammenheng, og i en undervisningssammenheng når det gjelder Storyline. Kanskje skifter jeg mening underveis? Jeg har full forståelse for at det kan bli mye å sette seg inn i for de andre. På den andre siden så tror kanskje de at weblogg er vanskelig - og det er det jo ikke ...

Vi fordelte noen roller også:
Helle: Redaktør
Solfrid: Vaskende resepsjonist
Heidi og Jeanette: Journalister

Avatarene/figurene våre skal vi tegne for hånd, scanne og behandle i PSP (Paint Shop Pro.)

vi diskuterte litt omkring valg av layout. Ramme, bakgrunn eller banner? Vi var alle enige om å bruke hvit bakgrunn. Enkelt, rent og pent. Jeg skal prøve å lage en banner og logo.

Alle skal lage sine egne figurer, men ha en felles layout. Dette er første utkast på hvordan vi tenker oss at lysbildene kan se ut, og hvordan visittkortene skal være: